از سال آینده پهبادهای بدون مجوز حق پرواز در آمریکا را ندارند

بیشتر اختراعات بشر در ابتدا به منظور خدمت به انسان و ساده تر کردن زندگی ما ساخته شده اند.با این حال بسیار پیش آمده که از یک ابزار برای اهداف منفی و خرابکارانه استفاده شود.پهباد ها هم یکی از همین اختراعات هستند که در سال های اخیر گسترش بسیاری پیدا کرده اند.این پرنده های کنترل …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.