ببینید: نقشه‌ای مبتکرانه از سراسر هستی

eaodzpdinxqboqql4czs

یک نقشه از جهان شناخته شده به مقیاس ثابت، هم بسیار بزرگ است هم بسیار بی فایده. اما استفاده از یک مقیاس لگاریتمی برای فشرده سازی فاصله ها و ساخت نقشه هایی در مقایس معقول که کاربردی باشد با کار می‌آید. اما اکنون هنرمندی مبتکر نقشه ای را طراحی نموده که با آنچه به عنوان …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.