تماشا کنید: تصادف اتوموبیل خودران گوگل با اتوبوس حمل و نقل عمومی

تصادف اتوموبیل خودراننده گوگل با اتوبوس حمل و نقل عمومی

ماه گذشته یکی از اتوموبیل‌های خودران گوگل در ترافیک شهری تصادف کرد و باعث شد تا تمام نگاه‌هایی که به سمت گوگل رفته منفی گرانه شده و این پروژه را یک شکست در نظر گیرند. طبق کزارشات دپارتمان وسایل نقلیه‌ کالیفورنیا، اتوموبیل خودران گوگل خواسته تا برای جلوگیری از برخورد با چند کیسه‌ی شنی مسیر …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماشا کنید: تصادف اتوموبیل خودران گوگل با اتوبوس حمل و نقل عمومی

تصادف اتوموبیل خودراننده گوگل با اتوبوس حمل و نقل عمومی

ماه گذشته یکی از اتوموبیل‌های خودران گوگل در ترافیک شهری تصادف کرد و باعث شد تا تمام نگاه‌هایی که به سمت گوگل رفته منفی گرانه شده و این پروژه را یک شکست در نظر گیرند. طبق کزارشات دپارتمان وسایل نقلیه‌ کالیفورنیا، اتوموبیل خودران گوگل خواسته تا برای جلوگیری از برخورد با چند کیسه‌ی شنی مسیر …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.