تماشا کنید: دانشمند شجاعی که برای علم در برابر گلوله ایستاد

تماشا کنید- دانشمند شجاعی که برای علم در برابر گلوله ایستاد

Andreas Wahl یک دانشمند شجاع است که به قدرت فیزیک ایمان دارد و برای اثبات قوانین فیزیک حتی حاضر است از خود نیز در تست‌ها استفاده کند. به همین دلیل برای اثبات موضوعی حتی حاضر شده که به درون استخر رود و بدن خود را در برابر تفنگی قرار داده تا به او شلیک شود. …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.