تصاویر نفس گیر میان دو دنیای خشکی و دریا

split-shot-half-submerged-o

بسیاری از عکسان قادرند عکس های خوبی را روی سطوح خشک زمین بگیرند، برخی نیز تصاویر خوبی را در زیر اب ثبت می‌کنند. اما در این میان، تنها تعداد کمی از عکاسان هستند که می‌توانند تصاویری را ثبت کنتد که چیزی بین این دنیا و آن دنیاست. در ادامه با گجت نیوز همراه شوید. جدا …