تماشا کنید : در زمان برخورد دو سیاهچاله چه روی می دهد؟

به عقیده داشنمندان در مرکز برخی از کهکشان های برخوردی و سامانه های چندستاره ای ، سیاه چاله ها با هم برخورد می کنند.اما فکر می کنید که در زمان برخورد دو سیاهچاله چه روی می دهد؟ ویدیویی که در ادامه مطلب تماشا خواهید کرد ، یک پویانمایی رایانه ای از واپسین گام های چنین …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.